سیستم انبارداری یکپارچه در نرم افزار حسابداری هلو

سیستم انبارداری یکپارچه در نرم افزار حسابداری هلو  ، یکی از لازمه های کار دسترسی به جا ، به اطلاعات کالا و انبار می باشد که نیازمند هر کسب و و کاری می باشد .

حسابداری هزینه

حسابداری هزینه ، هدف این نوع حسابداری، جمع آوری هزینه های تولیدی سازمان با ارزیابی هزینه های وودی هر مرحله از تولید و نیز شامل انواع هزینه های ثابت مانند استهلاک تجهیزات سرمایه می باشد.

فرق تنخواه گردان حسابداری با تنخواه گردان پرداخت

فرق تنخواه گردان حسابداری با تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان حسابداری، وجهی است که طبق ماده بیست و ششم فصل اول ، از محل اعتبارات مصوب برای برخی از هزینه های جاری در اختیار ذیحساب است و بایستی در برابر حواله های صادره، پرداخت شود.

ترانزیت داخلی

ترانزیت داخلی ، براساس این روش کالای گمرک نشده از گمرک خانه ای مجاز به گمرک خانه دیگری انتقال می یابد. برای حسابداران شرکت ها و یا شرکت حسابداری در واردات کالا از مهمترین موارد، تغییرات قیمت جهانی، تغییرات نرخ ارز و سیاست های اقتصادی دولت خواهد بود.

تعریف اعتبار

تعریف اعتبار ، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رساند. انواع اعتبار: اعتبارات جاری، عمرانی تحقیقاتی، اجرایی.