سیستم هزینه یابی مرحله ای

سیستم هزینه یابی مرحله ای ، هزینه یابی مرحله ای در شرکت های تولیدی به کار گرفته می شود که محصولات آن ها به صورت مداوم در در یک فرآیند پیوسته ساخته می شود.

عمده ترین ویژگی های شرکت هایی که از این سیستم استفاده می کنند تولید متجانس، مشابه و همگن و تولید به صورت انبوه می باشد. سیستم هزینه یابی مرحله ای در صنایع تولید کننده مواد غذایی، فولاد، نساجی محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی، سیمان، موتور سازی، ظروف چینی، لاستیک سازی، و نظایر آن به کار می رود. عملیات تولید در سیستک هزینه یابی مرحله ای به گونه ای است که عملیات تولید در چندین دایره تولیدی انجام می شود. هر دایره تولیدی عملیات مشخصی را انجام می دهد و بعد از تولید به دایره تولیدی بعد انتقال داده می شود تا نهایتا به تکمیل محصول منجر شود .

 

رد یابی جریان هزینه ها


تولید در سطح انبوه، یکی از ویژگی های شرکتی است که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند. ویژگی تولید انبوه در چنین شرکت هایی باعث می شود که فرآیند تولید به چندین مرحله تقسیم می شود، به طوری که در هر مرحله بخشی از محصول تکمیل شده تکمیل و جهت پردازش بیشتر به مرحله بعدی منتقل می شود و این فرآیند تا آخرین مرحله تولید ادامه می یابد تا اینکه در آخرین مرحله تولید، کالا تکمیل شده و به انبار محصولات منتقل می شود. ویژگی تولید انبوه همچنین باعث می شود که خط تولید در هر مرحله همواره در حال حرکت باشد و این حرکت تا پایان دوره گزارشگری ادامه می یابد تا اینکه در پایان دوره گزارشگری اقدام به موجودی برداری کالای در جریان ساخت پایان دوره می شود.

 

روش های گردش هزینه در سیستم هزینه یابی مرحله ای


جهت اجرای سیستم هزینه یابی مرحله ای می توان از سه روش به شرح زیر استفاده کرد:
_ روش اولین صادره از اولین وارده
_ روش میانگین موزون
_ روش اولین صادره از آخرین صادره
نتایج به دست آمده در روش های فوق با یک دیگر متفاوت می باشد و تنها زمانی نتایج یکسان خواهد بود که کالای در جریان ساخت اول دوره وجود نداشته باشد.

 

نتیجه گیری :


هزینه یابی مرحله ای در شرکت های تولیدی به کار گرفته می شود که محصولات آن ها به صورت مداوم در در یک فرآیند پیوسته ساخته می شود. عمده ترین ویژگی های شرکت هایی که از این سیستم استفاده می کنند تولید متجانس، مشابه و همگن و تولید به صورت انبوه می باشد. تولید در سطح انبوه، یکی از ویژگی های شرکتی است که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند.