مراحل حسابداری یک شرکت تولیدی

مراحل حسابداری یک شرکت تولیدی ، مراحل انجام حسابداری یک شرکت تولیدی مشاهده و ثبت اتفاقات و فراز و فرودهای چرخه حسابداری می باشد، چرخه حسابداری یک شرکت از ابتدای هر سال اغاز شده و تا ابتدای سال مالی بعدی ادامه دارد و تمام اتفاقات در خصوص درآمد ها و مخارج که باعث سود یا زیان شرکت شده باشند و همچنین تمام دارایی ها و بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرند.

مراحل انجام حسابداری یک شرکت به دو دسته تقسیم می شود: رویدادهای ابتدایی سال، رویدادهای انتهای سال که مورد بررسی قرار می گیرند. در نتیجه حسابداری زمانی که سال مالی شروع می شود تمام اطلاعات مالی را جمع آوری و دسته بندی می کند. زمانی که این اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند و اطلاعات غیر ضروری حذف شد، اطلاعات در قالب اعداد و به صورت اسناد حسابداری ثبت می شوند و به دفتر روزنامه انتقال داده می شوند و سپس از آنجا به دفتر کل انتقال داده می شود. از طرفی حسابدار در طول سال به بررسی و تهیه تراز ازمایشی می پردازد. در نتیجه یکی از مهمترین وظیفه حسابداراین است که در پایان سال مالی با دقت و درایت پایانی خوش را رقم بزند.

 

ترتیب مراحل حسابداری


_ اطلاع از کلیه رویدادهای مالی
_ تحلیل و ثبت رویدادهای مالی
_ تهیه گزارش صورت مالی که به عهده حسابدار است
_ انتقال به دفتر روزنامه و انتقال آن از دفتر روزنامه به دفتر کل
_ تهیه تراز ازمایشی
_ اطلاع از حساب های دفتر کل از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه
_ بستن حساب های موقت از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه
_ تهیه تراز ازمایشی اختتامی

 

انواع چرخه حسابداری


_ چرخه هزینه : تمام خدمات و پرداخت هزینه خرید کالا توسط سازمان
_ چرخه تولید : تمام فعالیت هایی که در شرکت های تولیدی انجام می شود که مواد خام را تبدیل به کالای مورد استفاده می کنند.
_ چرخه نیروی انسانی : استخدام و پرداخت دستمزد به کارکنان

 

نتیجه گیری :


مراحل انجام حسابداری یک شرکت تولیدی مشاهده و ثبت اتفاقات و فراز و فرودهای چرخه حسابداری می باشد، چرخه حسابداری یک شرکت از ابتدای هر سال اغاز شده و تا ابتدای سال مالی بعدی ادامه دارد و تمام اتفاقات در خصوص درآمد ها و مخارج که باعث سود یا زیان شرکت شده باشند و همچنین تمام دارایی ها و بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرند. ترتیب مراحل حسابداری اطلاع از کلیه رویدادهای مالی ، تحلیل و ثبت رویدادهای مالی، تهیه گزارش صورت مالی که به عهده حسابدار است و...