تعریف اعتبار

تعریف اعتبار ، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رساند. انواع اعتبار: اعتبارات جاری، عمرانی تحقیقاتی، اجرایی.

اعتبارات هزینه ای که همان اعتبارات جاری محسوب می شود اعتبارات هزینه ای عموما از محل درآمدهای عمومی تامین می شوند این اعتبارات ظرفیت های ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداری می کنند و هزینه های نگهداری از ظرفیت های موجود را در قالب هزینه اموال و دارایی یارانه و کمک های بلا عوض و سایر هزینه های تامین و هزینه های اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام را تامین می نماید...

اعتبارات تحقیقاتی


اعتباراتی که تحت عنوان برنامه های تحقیقات دانشگاهی و تحقیق و بررسی در قانون بودجه کل کشور و یا ضمن بودجه کل شرکت های دولتی تصویب شده یا می شود و همچنین مصرف اعتباراتی که از محل ردیف های مربوط به اعتبارات دولت به امور فوق اختصاص داده می شود و با رعایت مفاد قانون بودجه مربوط و قانون نحوه هزینه کرد اعتباراتی که موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و همچنین مفاد این آیین نامه قابل مصرف می باشد و از شمول قوانین و مقررات مستثنی است.

عملیات اجرایی


منظورفعالیت های اجرایی منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می گردد.
در جمع بندی برای هریک از اعتبارات ذکرشده مثالی به شرح ذیل :
_ اعتبارات اجرایی منظورفعالیت های جاری و عمرانی می باشد.
_ اعتبارات جاری مانند حقوق و دستمزد_ مزایای پرسنلی و آب و برق دستگاه های اجرایی
_ اعتبارات عمرانی مانند ساخت مدارس _ سد سازی _ بیمارستان
_ اعتبارات تحقیقاتی هزینه مطالعه برای اجرای تحقیقات

نتیجه گیری : 


عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رساند. انواع اعتبار: اعتبارات جاری، عمرانی تحقیقاتی، اجرایی.