صورت ارزش افزوده

صورت ارزش افزوده ، گزارشی است که بر اساس آن ارزش افزوده ایجاد شده در یک دوره محاسبه می شود و سودمندی فراوانی برای سهامداران به همراه دارد. همچنین این گزارش اطلاعات اضافی دیگر نظیر حقوق و دستمزد و .. را نیز به تفکیک ارائه می دهد که در ارزیابی عملکرد بنگاه بسیار سودمند خواهد بود.


دلایل زیادی برای تهیه صورت ارزش افزوده ارائه شده است از جمله 
_ تعهد مدیریت در گزارشگری به سهامداران
_ الزام قانونی با توجه به تغییرات قوانین و مقررات
_ استفاده از آن در ارتباط با کارکنان و انتظارات آن ها
_ گزارش دقیق عملکرد در گزارش سالانه
_ پاسخگویی به مسؤلیت اجتماعی

 

ارزش افزوده و اهداف گزارشگری مالی


در چارچوب نظری بیان شده است که صورت های مالی در عین تهیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران، باید برای سایر اشخاص ذینفع نیز مفید می باشد. همانگونه که بیان شد ارزش افزوده، بازده کل قابل تخصیص به اشخاص ذینفع نظیر سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، کارکنان، دولت و جامعه را نشان می دهد، هریک از گروه ها علاقه مند هستند اطلاعاتی را که در زمینه ارزش افزوده و چگونگی توزیع آن داشته باشند، زیرا ادامه فعالیت یک واحد تجاری تنها در صورتی تضمین می شود که بتواند ارزش افزوده کافی را برای تامین منابع پولی اشخاص ذینفع ایجاد نماید.

ویژگی های کیفی اطلاعات ارزش افزوده


به طور کلی بیان شده است که اشخاص ذینفع، اطلاعاتی را مربوط می دانند که دارای ارزش پیش بینی باشد. بنابراین تصور می شود اطلاعاتی که بتواند توانایی یک شرکت در فروش محصولات را افشاء نماید از درجه مربوط بودن بالایی برخوردار است، زیرا عامل فروش پیش شرط اصلی موفقیت اقتصادی واحدهای تجاری در آینده است که باعث کسب سود و جریان های ورودی وجه نقد میشود.

نتیجه گیری :


صورت ارزش افزوده ، گزارشی است که بر اساس آن ارزش افزوده ایجاد شده در یک دوره محاسبه می شود و سودمندی فراوانی برای سهامداران به همراه دارد. در چارچوب نظری بیان شده است که صورت های مالی در عین تهیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران، باید برای سایر اشخاص ذینفع نیز مفید می باشد.