ترانزیت داخلی

ترانزیت داخلی ، براساس این روش کالای گمرک نشده از گمرک خانه ای مجاز به گمرک خانه دیگری انتقال می یابد. برای حسابداران شرکت ها و یا شرکت حسابداری در واردات کالا از مهمترین موارد، تغییرات قیمت جهانی، تغییرات نرخ ارز و سیاست های اقتصادی دولت خواهد بود.

حسابداران شرکت ها و یا شرکت حسابداری با کمک وارد کنندگان قیمت کالاهای وارداتی را به دست می آورند که ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه خواهند بود.

واردات قطعی


حسابداری شرکت در قسمت پرداخت قیمت کالا برای بهره برداری کالای وارداتی می تواند روش های مختلفی را پیش گیرد از جمله: _ واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
_ واردات با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
_ واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادر کننده (غیر قابل واگذاری )
_ واردات در مقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادر کننده یا به نام دیگری با واگذاری (حق واگذاری به غیر برای یکبار وجود دارد. )
_ واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی
_ واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده

مدارک مورد نیاز برای تسریع روند مالیاتی


در بحث حسابداری واردات برای سرعت بخشیدن به روند مالیاتی می توانند با تهیه پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، برگ سبز گمرکی، تصویر تمام مخارج گمرکی و حمل ونقل و غیر. خلاصه ای از گزارش شماره برگ سبز، تاریخ برگ سبز، شماره کوتاژ، شماره ارزیابی مبلغ ارز، نرخ تبدیل، ریز هزینه ها و قیمت و نرخ ریالی هر واحد کالا تهیه کرد.
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا از موارد زیر تشکیل می شود:
بهای تمام شده موجودی مواد، مخارجی هستند که برای مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی که برای رسیدن به مکان مورد نظر انجام می شود.مخارج خرید به هزینه خرید و کلیه عوارض حقوقی و گمرکی گفته می شود.

نتیجه گیری :


براساس این روش کالای گمرک نشده از گمرک خانه ای مجاز به گمرک خانه دیگری انتقال می یابد. برای حسابداران شرکت ها و یا شرکت حسابداری در واردات کالا از مهمترین موارد، تغییرات قیمت جهانی، تغییرات نرخ ارز و سیاست های اقتصادی دولت خواهد بود.