سربار واقعی

سربار واقعی ، هزینه هایی هستند که در طول دوره مالی به صورت واقعی و عینی به مصرف رسیده و بهای تمام شده آن ها نقدا پرداخت شده یا تعهد گردیده است.

همچنین کلیه هزینه های که باید از طریق انجام اصلاحات، در پایان دوره مالی به عنوان هزینه های سربار شناسایی و در حساب های مربوط به ثبت برسند. از نظر مدیران، استفاده از هزینه های واقعی برای تصمیم گیری، به تنهایی کاربرد چندانی ندارد، زیرا این هزینه ها عملا به وقوع پیوسته و ملاک مناسبی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی تولید در آینده نخواهد بود. همچنین ممکن است در مقایسه با آنچه که می بایست واقع می شد، دارای انحرافات مثبت یا منفی باشد؛ به طوری که حتی پیش بینی و وقوع آن ها در ابتدای دوره مالی مشکل به نظر می رسیده است.

 

طبقه بندی هزینه های سربار


هزینه های سربار را می توان به طرق مختلف طبقه بندی نمود. انتخاب هر طریقه، برای رسیدن به اهداف خاصی صورت می گیرد. در این قسمت به دو نوع از متداول ترین روش های طبقه بندی اشاره می کنیم :
_ سربار مستقیم : سربار مستقیم، هزینه هایی هستند که مستقیما به دایره یا ماشین به خصوص ارتباط داشته باشند مانند: هزینه های مربوط به یک دایره معین شامل: مواد سوختی ، هزینه سرپرستی ، دستمزد غیر مستقیم ، اضافه کاری ، تعمیر و نگاهداری ماشین آلات ، استهلاک ساختمان و تجهیزات و....
_ سربار غیر مستقیم : هزینه هایی هستند که مشترکا توسط دوایر مختلف به مصرف می رسند به طوری که نمی توان آن ها را مستقیما به حساب یک دایره تولیدی یا خدماتی یا ماشین به خصوص منظور نمود. مانند: هزینه ( شنایی ، اجاره ، استهلاک و حرارت مرکزی ) ساختمان کارخانه.

 

گرد اوری اقلام سربار


برای جمع آوری هزینه های سربار ، به مدارک اولیه و اصلی از قبیل مدارک خرید، برگه های درخواست مواد و ملزومات ، کارت های ثبت اوقات کار و سایر ضمائم اسناد نیاز می باشد که به وسیله آن ها باید هزینه ها را شناسایی و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی نمود و جزئیات هزینه های مربوط به هر مرکز هزینه را در دفتر معین هزینه، منعکس کرد. مهمترین هدف گردآوری هزینه های سربار کارخانه، جمع آوری اطلاعات برای کنترل این هزینه ها می باشد.

 

نتیجه گیری :


هزینه هایی هستند که در طول دوره مالی به صورت واقعی و عینی به مصرف رسیده و بهای تمام شده آن ها نقدا پرداخت شده یا تعهد گردیده است. هزینه های سربار را می توان به طرق مختلف طبقه بندی نمود. دو نوع از متداول ترین روش های طبقه بندی سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم می باشد.