ابزارهای نظارتی دیوان بر اجرای سیاست های کلی

ابزارهای نظارتی دیوان بر اجرای سیاست های کلی ، دیوان محاسبات کشور در راستای انجام وظائف خود مجهز به ابزارهایی است که در برنامه ی نظارت بر سیاست های کلی می توان ضمن بهره جستن از آن ها، تضمینی بر اثر گذاری جریان سیاست گذاری مالی صورت گرفته ی احتمالی یافت.

این ابزارها گرچه در خدمت هدف اصلی این نهاد است اما قطعا در حالت ارمانی نیز می توانند به تناسب با انجام اصلاحاتی در راستای نظارت بر سیاست مورد استفاده قرار گیرند. مهمترین این ابزارها، یکی گزارش گری و دیگری فرایند رسیدگی قضایی است. گزارش تفریغ بودجه در واقع سندی بر نحوه چگونگی عملکرد مالی دولت محسوب می شود و بهترین دلیل بر سلامت عملکرد دولت نیز انطباق مجموعه مالیات مالی با اسناد بالا دستی و سیاست های مالی اتخاذی است.

 

حسابرسی


ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخ گویی و نظارت مالی دولت " حسابرسی " است. امروزه نظام مالیه ی عمومی در بخش بودجه و بودجه ریزی با تحولات بنیادینی رو به رو شده است؛ به طوری که بودجه ریزی عملیاتی به عنوان مدل رایج بودجه ریزی در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته شده و متناظر آن در مرحله ی نظارت بر بودجه نگاه ها معطوف به مفهوم " حسابرسی عملکرد " گشته است. حسابرسی عملکرد که بر پایه سه مؤلفه اصلی " کارایی"، "اثربخشی" و " صرفه اقتصادی " پی ریزی شده است در نظام های پیشرفته ی بودجه ریزی هم چون آمریکا، بیش از یک قرن پیشینه دارد اما در نظام بودجه ریزی ایران همچون طفلی نوپا است که تحقق کامل آن مستلزم بستر سازی در حوزه های مختلف حقوقی، مدیریتی، سیاسی و.. است.

 

الگوهای نظارت مالی


اگرچه تنوع نظام های کنترل مالی بخش عمومی در کشورهای جهان انکار ناپذیر است، اما تسلط اقتصادی و نظامی برخی از دولت ها در سده های اخیر بر بخش های در خور توجهی از نقاط جهان، باعث شده که شباهت هایی در اساس نظام های کنترل مالی به ظاهر متفاوت، قابل مشاهده و رد یابی باشد. سه الگوی مهم نظارت مالی وجود دارد که دامنه ی نفوذ و گستردگی آن ها در شکل دهی نظام های نظارت مالی بخش عمومی در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. این سه الگو عبارتند از :
_ الگوی مبتنی بر نظام فرانسوی
_ الگوی مبتنی بر نظام انگلیسی
_ الگوی مبتنی بر نظام پرتغالی

 

نتیجه گیری :


دیوان محاسبات کشور در راستای انجام وظائف خود مجهز به ابزارهایی است که در برنامه ی نظارت بر سیاست های کلی می توان ضمن بهره جستن از آن ها، تضمینی بر اثر گذاری جریان سیاست گذاری مالی صورت گرفته ی احتمالی یافت. ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخ گویی و نظارت مالی دولت " حسابرسی " است. . سه الگوی مهم نظارت مالی عبارتند از: الگوی مبتنی بر نظام فرانسوی ،الگوی مبتنی بر نظام انگلیسی، الگوی مبتنی بر نظام پرتغالی و...