فرق تنخواه گردان حسابداری با تنخواه گردان پرداخت

فرق تنخواه گردان حسابداری با تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان حسابداری، وجهی است که طبق ماده بیست و ششم فصل اول ، از محل اعتبارات مصوب برای برخی از هزینه های جاری در اختیار ذیحساب است و بایستی در برابر حواله های صادره، پرداخت شود.

اما تنخواه گردان پرداخت طبق ماده بیست و هفتم، وجهی است که از محل تنخواه گردان حسابداری، از سوی ذیحساب با تایید مقامات، در اختیار واحد ها قرار می گیرد تا به موازات هزینه کرد، اسناد هزینه، تحویل و مجددا وجه را دریافت کنند. این در واقع فرق تنخواه گردان پرداخت و تنخواه گردان حسابداری است که در قانون محاسبات عمومی کشور به آن اشاره شده است.

منظوراز تسجیل و حواله


طبق ماده 20 تسجیل، تشخیص میزان بدهی بر اساس اسناد مثابه بدهی است که باید پرداخت شود. در ماده 21، حواله را اجازه کتبی مسؤلان دولتی برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت تعریف می کند که از محل اعتبارات سالانه و در وجه ذی نفع صادر می شود. طبق ماده پنجاه و دوم قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت هزینه ها به ترتیب : بعد از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، و حواله، بر عهده رئیس مؤسسه و مسؤلیت تامین اعتبار و تطبیق با مقررات، بر عهده ذیحساب است. براساس ماده 56 ، به منظور تسهیل در پرداخت هزینه دستگاه های دولتی و واحد های تابعه در 31 استان کشور،وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحساب قرار می گیرد.

منظور از درخواست وجه ، هزینه و تنخواه گردان


3 اصطلاح مهم در قانون محاسبات عمومی کشور است:
طبق ماده 22 ، در خواست وجه، یک سند است که ذیحساب برای دریافت وجه به جهت پرداخت حواله های صادر شده، صادر می کند. طبق ماده 23، هزینه نیز عبارت است از پرداخت هایی می باشد که به صورت قطعی، در قالب تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه صورت می پذیرد. تنخواه گردان، طبق ماده 24، اعتبار بانکی است که در حساب درآمد عمومی، اجازه استفاده از آن به مقدار مشخصی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی در همان سال، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختصاص داده می شود.

نتیجه گیری:


تنخواه گردان حسابداری، وجهی است که طبق ماده بیست و ششم فصل اول ، از محل اعتبارات مصوب برای برخی از هزینه های جاری در اختیار ذیحساب است و بایستی در برابر حواله های صادره، پرداخت شود. طبق ماده 20 تسجیل، تشخیص میزان بدهی بر اساس اسناد مثبه بدهی است که باید پرداخت شود.