تفریغ بودجه چیست

تفریغ بودجه چیست؟ ، تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود.

بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافته های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه.

 

مبانی قانونی تفریغ بودجه


در اصل 55 قانون اساسی امده است که دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می دهد. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. به موجب این اصل، تهیه گزارش تفریغ بودجه به عهده دیوان محاسبات کشور است. درحالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در سال 1357 تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و وزارت دارایی مکلف بود لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و یه دیوان ارسال کند. همچنین این دیوان مکلف بود ظرف سه ماه لایحه مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف یک ماه؛ لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای مالی تقدیم کند.

 

اهداف تفریغ بودجه


_ کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاه های اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده
_ دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت برای سال بودجه مورد عمل
_ استفاده در برنامه ریزی های آینده
_ شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاه ها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل وبرنامه
_ شناخت کارآیی دستگاه ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارات مصرف شده

 

نتیجه گیری:


تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود. در اصل 55 قانون اساسی امده است که دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می دهد.