ابزارهای نظارتی دیوان بر اجرای سیاست های کلی

ابزارهای نظارتی دیوان بر اجرای سیاست های کلی ، دیوان محاسبات کشور در راستای انجام وظائف خود مجهز به ابزارهایی است که در برنامه ی نظارت بر سیاست های کلی می توان ضمن بهره جستن از آن ها، تضمینی بر اثر گذاری جریان سیاست گذاری مالی صورت گرفته ی احتمالی یافت.

بیشتر بخوانید ابزارهای نظارتی دیوان بر اجرای سیاست های کلی

سربار واقعی

سربار واقعی ، هزینه هایی هستند که در طول دوره مالی به صورت واقعی و عینی به مصرف رسیده و بهای تمام شده آن ها نقدا پرداخت شده یا تعهد گردیده است.

بیشتر بخوانید سربار واقعی